Danh sách mirror:
  1. TheSLinux (từ 2013)
  2. ArchLinux (iso files) (từ 2014-Aug-06)
  3. ArchLinux ARM (images) (từ 2014-Aug-16)
  4. BlackArch Linux (iso files) (từ 2015-Jun-18)
  5. SliTaz linux (iso files) (từ 2016-Jul-9)
  6. Ubuntu Linux (từ 2030)
Cấu hình mẫu để dùng các mirror có ở http://f.archlinuxvn.org/config/.

Trạng thái của các mirror có ở http://f.archlinuxvn.org/config/status.json.
Thông báo về bảo trì hệ thống, kết nối,... có thể tìm thấy trên Twitter @archlinuxvn.


Sponsors: z1y sokomo cloudzone.vn
Past sponsor: Đà Nẵng DSP

Maintainers: z1y-was-hacked redlotus sokomo xluffy luk4hn.